UAB Addeco

Uzklausa

Biodujų sudėtis

    Anaerobiniuose bioreaktoriuose pagamintų biodujų pagrindiniai komponentai yra metanas (CH4) ir anglies dioksidas (CO2). Žymiai mažesnę dalį sudaro vandenilio sulfidas (H2S), amoniakas (NH3), vandenilis (H2), azotas (N2), anglies monoksidas (CO) ir deguonis (O2). Be to, iš bioreaktoriaus žaliavos į biodujas patenka drėgmė ir smulkių dulkių dalelės. Biodujų sudėtis priklauso nuo gamybos proceso parametrų, žaliavos rūšies ir sudėties. Pagrindinės biodujų ir jų komponentų savybės:

Savybė ir mato vienetas Komponentai Biodujos
(60%CH4
+40%CO2
CH4 CO2 H2 H2S
Teorinis kiekis % 55-70 30-45 < 1 < 3 100
Šiluminė vertė MJ/m3  37,7 - 10,8   22,8 21,5
Užsiliepsnojimo temperatūra °C 650-750 - 530-590 290-487 650-750
Dujų užsiliepsnojimo ore ribinės koncentracijos % 5-15 - 4-74 4-42 6-12
Tankis kg/m3 0,72 1,98 0,09 1,54  1,2
Kritinė temperatūra °C -82,5 31,0 - 100 -82,5
Kritinis slėgis MPa 4,67 7,4  1,3 9,0 7,3-8,9

    Pateiktos biodujų savybės leidžia spręsti apie praktinį biodujų panaudojimą. Šiluminę vertę apsprendžia metano kiekis, o nedideli vandenilio ir vandenilio sulfido kiekiai praktiškai neturi įtakos. Amoniako koncentracija biodujose būna labai menka, todėl didelės įtakos jų savybėms neturi.

Užsiliepsnojimo temperatūra ir dujų užsiliepsnojimo ore ribinės koncentracijos taip pat priklauso nuo metano kiekio. Dujas galima suskystinti tik esant sąlygoms, kai slėgis yra lygus arba didesnis už kritinį, o temperatūra lygi arba žemesnė už kritinę.

Vandenilio sulfidas yra toksiškas ir spartina jėgainės įrangos koroziją. Deginant biodujas susidarę SO2/SO3 yra išmetami į aplinką. Šie junginiai kenksmingesni už vandenilio sulfidą.Vandenilio sulfidas ypač aktyviai veikia geležį ir varį. Be to biodujos paprastai yra prisotintos vandens garų. Drėgmė yra svarbus veiksnys pagreitinantis koroziją. Deginant H2S oksiduojasi į SO2/SO3 ir sudaro H2SO3 ir H2SO4. Šios rūgštys taip pat sukelia koroziją ypač susikondensavę jų susidarymo vietose.

    Priklausomai nuo organinių medžiagų, skiriasi ir dųjų išeiga. Tipiniai išgaunami biodujų kiekiai iš organinių atliekų gaunami biodujų jėgainėje:

Biodujų išeiga
Organinės atliekos mbiodujų/ tona atliekų kWh/iš tonos atliekų
Karvių srutos 15-25 90 - 150
Kailių srutos 15-25 90 - 150
Paukščių mėšlas 30-100 180 - 600
Kukurūzų silosas 180-220 1080-1320
Žolės silosas 160-200 960-1200
Kukuruzų grudai 500 3000
Pasėliai 185 1110

 Maišant skirtingas organines žaliavas, gaunama didesnė biodujų išeiga. Pavyzdžiui, mėšlas ar srutos gali būti maišomos su pasėliais (pvz.: kukurūzų silosu, žole) taip padidinant biodujų išeigą ir pagerinant biologinius procesus.

Reikia papildomos informacijos? Norite gauti pasiūlymą? Parašykite mums info@addeco.lt arba užpildykite žemiau ęsančia formą: